миний тэтгэвэрт гарсан намын дээжийн тэмдэглэлд баярлалаа