өөрийгөө газар доорх маш хүчирхэг алтны детектор барина уу