ургамлын бүтцэд уул уурхайн үйл ажиллагааг удирдана