механгийн цементийн үйлдвэрийн талаархи мэдээлэл хязгаарлагдмал