сургалтад хамрагдах хүсэлт гаргахад шаардагдах бичиг баримтыг үнэгүй дээж авах